Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 24V-220Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL220ML 24V-220Ah Mới 100% VTIL220ML-24V
Công suất 36V - 775Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
HAWKER 5PZS775 36V - 775Ah Mới 100% 5PZS775-36V
Công suất 48V - 700Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
HAWKER 5PZS700 48V - 700Ah Mới 100% 5PZS700-48V
Công suất 80V - 620Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
HAWKER 4PZS620 80V - 620Ah Mới 100% 4PZS620-80V
Công suất 48V - 575Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
HAWKER 5PZS575 48V - 575Ah Mới 100% 5PZS575-48V
Công suất 48V - 375Ah , được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
HAWKER 3PZS375 48V - 375Ah Mới 100% 3PZS375-48V
Công suất 24V - 225Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn EnerSys (United States).
HAWKER 3PZB225 24V - 225Ah Mới 100% 3PZB225-24V
Công suất 48V - 460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V - 460Ah Mới 100% 4IPZS460-48V
Công suất 48V - 550Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V - 550Ah Mới 100% 10IPZB550-48V
Công suất 80V - 980Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZS980 80V - 980Ah Mới 100% 7IPZS980-80V
Công suất 48V-700Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX700H 48V-700Ah Mới 100% VTDX700H-48V
Công suất 48V-600Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX600MH 48V-600Ah Mới 100% VTDX600MH-48V
Công suất 24V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 (B) 24V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000(B)-24V
Công suất 48V - 600Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB600 (B) 48V - 600Ah Mới 100% 6IPZB600(B)-48V
Công suất 24V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 24V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-24V
Công suất 24V - 345Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V - 345Ah Mới 100% 3IPZS345-24V
Công suất 24V - 230Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V - 230Ah Mới 100% 2IPZS230-24V
Công suất 48V - 495Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZB495 48V - 495Ah Mới 100% 9IPZB495-48V
Công suất 48V - 465Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS465 (B) 48V - 465Ah Mới 100% 3IPZS465(B)-48V
Công suất 48V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 48V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V-T
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI565 48V-565Ah Mới 100% VTI565-48V
Công suất 48V-565Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX565MH 48V-565Ah Mới 100% VTDX565MH-48V
Công suất 72V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 72V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-72V
Công suất 48V-545Ah xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX545MH 48V-545Ah Mới 100% VTDX545MH-48V
Công suất 48V-470Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTI470 48V-470Ah Mới 100% VTI470-48V
Công suất 48V-468Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL6 48V-468Ah Mới 100% VTIL6-48V
Công suất 48V-450Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX450M 48V-450Ah Mới 100% VTDX450M-48V
Công suất 48V-445Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL445L 48V-445Ah Mới 100% VTIL445L-48V
Công suất 48V-402Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL6 48V-402Ah Mới 100% VTFL6-48V
Công suất 48V-330Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX330 48V-330Ah Mới 100% VTDX330-48V
Công suất 48V-485Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX485MH 48V-485Ah Mới 100% VTDX485MH-48V-T
Công suất 80V - 620Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS620 (B) 80V - 620Ah Mới 100% 4IPZS620(B)-80V
Công suất 48V - 750Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS750 (B) 48V - 750Ah Mới 100% 6IPZS750(B)-48V
Công suất 48V-370Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL370 48V-370Ah Mới 100% VTIL370-48V
Công suất 80V - 575Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS575 (B) 80V - 575Ah Mới 100% 5IPZS575(B)-80V
Công suất 48V - 560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 (B) 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560(B)-48V
Công suất 72V-485Ah , xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX485MH 72V - 485Ah Mới 100% VTDX485MH-72V
Công suất 48V-280Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL280 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V
Công suất 36V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000-36V
Công suất 48V - 775Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS775 (B) 48V - 775Ah Mới 100% 5IPZS775(B)-48V
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V-T
Công suất 24V-288Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTIL288M 24V-288Ah Mới 100% VTIL288M-24V
Công suất 48V-320Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTFL320 48V-320Ah Mới 100% VTFL320-48V
Công suất 48V-280Ah, có hệ thống châm nước cất trung tâm, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 48V-280Ah Mới 100% VTFL280-48V-BFS
Công suất 48V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
LIFTTOP VTDX400M 48V-400Ah Mới 100% VTDX400M-48V
Công suất 12V-400Ah, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng LIFTTOP 12V-400Ah VTDX400M new
LIFTTOP VTDX400M 12V-400Ah Mới 100% VTDX400M-12V
Công suất 48V - 700Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 (B) 48V - 700Ah Mới 100% 5IPZS700(B)-48V
Công suất 48V-201Ah, xuất xứ Thái Lan.
new
LIFTTOP VTFL201M 48V-201Ah Mới 100% VTFL201M-48V
Công suất 48V - 560Ah, bình hàn chì, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560-48V
Công suất 48V - 930Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 (B) 48V - 930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)
200Ah-24V được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2RTB200 200Ah Mới 100% 2RTB200
500Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 500Ah Mới 100% 4IPZS500
390Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 390Ah Mới 100% 6IPZB390
450Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (80V)
450Ah-24V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (24V)
450Ah-48V, có hệ thống châm nước cất tại trung tâm.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (NC)
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
525Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 525Ah Mới 100% 7IPZB525
455Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 455Ah Mới 100% 7IPZB455
450Ah-48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450
440Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 440Ah Mới 100% 8IPZB440
325Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 325Ah Mới 100% 5IPZB325
300Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 300Ah Mới 100% 4IPZB300

Đại lý phân phối chính thức bình điện xe nâng HITACHI & phân phối độc quyền bình điện CEIL (Chloride)