Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 48V - 460Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V - 460Ah Mới 100% 4IPZS460-48V
Công suất 48V - 550Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V - 550Ah Mới 100% 10IPZB550-48V
Công suất 80V - 980Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZS980 80V - 980Ah Mới 100% 7IPZS980-80V
Công suất 24V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 (B) 24V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000(B)-24V
Công suất 48V - 600Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB600 (B) 48V - 600Ah Mới 100% 6IPZB600(B)-48V
Công suất 24V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 24V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-24V
Công suất 24V - 345Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V - 345Ah Mới 100% 3IPZS345-24V
Công suất 24V - 230Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V - 230Ah Mới 100% 2IPZS230-24V
Công suất 48V - 495Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZB495 48V - 495Ah Mới 100% 9IPZB495-48V
Công suất 48V - 465Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS465 (B) 48V - 465Ah Mới 100% 3IPZS465(B)-48V
Công suất 48V - 375Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 (B) 48V - 375Ah Mới 100% 3IPZS375(B)-48V
Công suất 80V - 620Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS620 (B) 80V - 620Ah Mới 100% 4IPZS620(B)-80V
Công suất 48V - 750Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS750 (B) 48V - 750Ah Mới 100% 6IPZS750(B)-48V
Công suất 80V - 575Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS575 (B) 80V - 575Ah Mới 100% 5IPZS575(B)-80V
Công suất 48V - 560Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 (B) 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560(B)-48V
Công suất 36V - 1000Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V - 1000Ah Mới 100% 10IPZB1000-36V
Công suất 48V - 775Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS775 (B) 48V - 775Ah Mới 100% 5IPZS775(B)-48V
Công suất 48V - 700Ah, bình điện bắt ốc, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 (B) 48V - 700Ah Mới 100% 5IPZS700(B)-48V
Công suất 48V - 560Ah, bình hàn chì, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V - 560Ah Mới 100% 4IPZS560-48V
Công suất 48V - 930Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 (B) 48V - 930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)
200Ah-24V được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2RTB200 200Ah Mới 100% 2RTB200
500Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 500Ah Mới 100% 4IPZS500
390Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 390Ah Mới 100% 6IPZB390
450Ah-80V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (80V)
450Ah-24V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (24V)
450Ah-48V, có hệ thống châm nước cất tại trung tâm.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450 (NC)
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE48/100P 48V/70A Mới 100% DE48100P
48V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/70A Mới 100% DE4870P
48V/60A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE
CHLORIDE (CEIL) DE48/60P 48V/60A Mới 100% DE4860P
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE80/70P 80V/70A Mới 100% DE8070P
36V/80A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE36/80P 36V/80A Mới 100% DE3680P
36V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE36/100P 36V/100A Mới 100% DE36100P
24V/30A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EE24/30P 24V/30A Mới 100% EE2430P
24V/50A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EE24/50P 24V/50A Mới 100% EE2450P
972Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZS972 972Ah Mới 100% 9IPZS972
525Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 525Ah Mới 100% 7IPZB525
455Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 455Ah Mới 100% 7IPZB455
450Ah-48V, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 450Ah Mới 100% 6IPZB450
440Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 440Ah Mới 100% 8IPZB440
325Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 325Ah Mới 100% 5IPZB325
300Ah, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 300Ah Mới 100% 4IPZB300

CHLORIDE (CEIL)