Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 23x9-10 (NML) Mới 100% HGL2812
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (NML) Mới 100% HGL2811
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (NML) Mới 100% HGL2810
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 16x6-8 (NML) Mới 100% HGL2809
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 5.00-8 (NML) Mới 100% HGL2808
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 27x10-12 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 27x10-12 (NML) Mới 100% HGL2802
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 27x10-12 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 27x10-12 (BL) Mới 100% HGL2801
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 7.00-12 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 7.00-12 (BL) Mới 100% HGL2800
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 21x8-9 (BL) Mới 100% HGL2799
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (BL) Mới 100% HGL2798
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 16x6-8 (BL) Mới 100% HGL2797
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 5.00-8 (BL) Mới 100% HGL2796
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 23x9-10 (BL) Mới 100% HGL2791
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 23x9-10 (SNM) Mới 100% HGL2790
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 21x8-9 (SNM) Mới 100% HGL2789
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 18x7-8 (SNM) Mới 100% HGL2788
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 16x6-8 (SNM) Mới 100% HGL2787
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 5.00-8 (SNM) Mới 100% HGL2779
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 3.00-15 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 3.00-15 (SB) Mới 100% HGL2778
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 27x10-12 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 27x10-12 (SB) Mới 100% HGL2777
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 7.00-12 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 7.00-12 (SB) Mới 100% HGL2776
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 23x9-10 (SB) Mới 100% HGL2775
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 6.50-10 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 6.50-10 (SB) Mới 100% HGL2774
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 21x8-9 (SB) Mới 100% HGL2773
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 6.00-9 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 6.00-9 (SB) Mới 100% HGL2772
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (SB) Mới 100% HGL2771
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 16x6-8 (SB) Mới 100% HGL2770
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 5.00-8 (SB) Mới 100% HGL2769
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 4.00-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 4.00-8 (SB) Mới 100% HGL2758