Brand Model Capacity Condition Code
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Black Lock)
ELASTOMERIC Focus Black Lock (Focus) New 100% BB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Standard Black)
ELASTOMERIC Focus Standard Black (Focus) New 100% SB-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking)
ELASTOMERIC Focus Non Marking (Focus) New 100% NM-F
Solid rubber tire ELASTOMERIC Focus (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC Focus Non Marking Lock (Focus) New 100% NML-F
100x40-15 Balance Wheel LINDE T20AP
STELLANA 100x40-15 New 100% 100x40-15 (STE)
125x40/45-15 Balance Wheel LINDE T20P
STELLANA 125x40/45-15 New 100% 125x40/45-15 (STE)
125x60/62-20 Balance Wheel LINDE T20SP
STELLANA 125x60/62-20 New 100% 125x60/62-20 (STE)
150x80x72 Balance Wheel TOYOTA 7FBR10-18
STELLANA 150x80x72 New 100% 150x80x72 (STE)
330x145x194 Drive Wheel TOYOTA 7FBR10-18
STELLANA 330x145x194 New 100% 330x145x194 (STE)
343x114-90 Drive Wheel JUNGHEINRICH EVT 214 / 216
STELLANA 343x114-90 New 100% 343x114-90 (STE)
85x80/85-25 Drive Wheel JUNGHEINRICH ERC / EJE
STELLANA 85x80/85-25 New 100% 85x80/85-25 (STE)
343x136-90 Drive Wheel LINDE R14 / R16 / R20-03
STELLANA 343x136-90 New 100% 343x136-90 (STE)
330x135-80 Drive Wheel LINDE R14 / R16 / R20-02
STELLANA 330x135-80 New 100% 330x135-80 (STE)
254x102-80 Drive Wheel LINDE T20AP / T20SP
STELLANA 254x102-80 New 100% 254x102-80 (STE)
230x90-65 Drive Wheel LINDE L12 / L14P
STELLANA 230x90-65 New 100% 230x90-65 (STE)
230x75/82.5-45 Drive Wheel LINDE T16 / T20P
STELLANA 230x75/82.5-45 New 100% 230x75/82.5-45 (STE)
285x100-40 Load Wheel JUNGHEINRICH ERC / EJE
STELLANA 285x100-40 New 100% 285x100-40 (STE)
350x100 Load Wheel LINDE R20
STELLANA 350x100 New 100% 350x100 (STE)
285x100 Load Wheel LINDE R14 / R16
STELLANA 285x100 New 100% 285x100 (STE)
85x110-12 Load Wheel LINDE T20 / T20P / T20AP
STELLANA 85x110-12 New 100% 85x110-12 (STE)
85x90-12 Load Wheel LINDE L14 / L16-03
STELLANA 85x90-12 New 100% 85x90-12 (STE)
85x85-12 Load Wheel LINDE T16 / T16P / T20P
STELLANA 85x85-12 New 100% 85x85-12 (STE)
85x82-12 Load Wheel LINDE L12/L14P
STELLANA 85x82-12 New 100% 85x82-12 (STE)
85x65-12 Load Wheel LINDE L14 / L16-03
STELLANA 85x65-12 New 100% 85x65-12 (STE)
Recovering PU wheel 254x102x181
HGL 254x102x181 New 100% HGL3117
Recovering PU wheel 343x135x278
HGL 343x135x278 New 100% HGL3114
Recovering PU wheel 230x90x170
HGL 230x90x170 New 100% HGL3111
Recovering PU wheel 85x105x57
HGL 85x105x57 New 100% HGL3108
Recovering PU wheel 85x80x63
HGL 85x80x63 New 100% HGL3105
Recovering PU wheel 85x70x58
HGL 85x70x58 New 100% HGL3102
Recovering PU wheel 85x60x63
HGL 85x60x63 New 100% HGL3098
Solid rubber tire ELASTOMERIC PLus (Non Marking)
ELASTOMERIC Plus Non Marking (Plus) New 100% NM-P
Solid rubber tire ELASTOMERIC Plus (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC Plus Non Marking Lock (Plus) New 100% NML-P
Solid rubber tire ELASTOMERIC Plus (Black Lock)
ELASTOMERIC Plus Black Lock (Plus) New 100% BL-P
Solid rubber tire ELASTOMERIC Plus (Standard Black)
ELASTOMERIC Plus Standard Black (Plus) New 100% SB-P

(Tiếng Việt)

Cung cấp bánh đặc xe nâng caosu trắng (không tạo vết), caosu đen ELASTOMERIC, GRI (Sri Lanka) trên toàn quốc.