Brand Model Capacity Condition Code
For cold storage -30oC
HEPWORTHS New 100% HGL1820
For cold storage -30oC
HEPWORTHS F-ST6335/Z New 100% HGL5591
For cold storage -30oC
HEPWORTHS F-ST6335 New 100% HGL1819
For cold storage -30oC
HEPWORTHS F-6335 New 100% HGL1812
For cold storage -60oC
HEPWORTHS C-J2 New 100% HGL5583
For cold storage -60oC
HEPWORTHS C-T2 New 100% HGL5593
For cold storage -30oC
HEPWORTHS C-J1 New 100% HGL1823
For cold storage -30oC
HEPWORTHS C-T1 New 100% HGL5597

(Tiếng Việt)

Thiết bị bảo hộ lao động Hepworths chịu được nhiệt độ -30oC gồm giày kho lạnh, găng tay kho lạnh,…