Brand Model Capacity Condition Code
View Mast 3m, 48V-545Ah.
NISSAN J1B1R15 1500kg Used HGL150315
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Used HGL300167
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Used HGL300163
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Used HGL300164
4.3m View Triplex Mast Side-Shift.
NISSAN LPL02A25D 2500kg Used HGL250152
5m View Triplex Mast Side-Shift Gasoline/LPG engine K25.
NISSAN UG1F2A30WU 3000kg Used HGL300166
4.5m View Mast, 48V-280Ahh.
NISSAN U01L15 1500kg Used HGL150305
6m View triplex mast PS Full-Free Lift Side-Shift
NISSAN Y1D2A25Q 2500kg Used HGL250080
6.5m View Triplex Mast.
NISSAN UGL02A30W 3000kg Used HGL300168
6.5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A32LQ 3200kg Used HGL320198
5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A30LQ 3000kg Used HGL300199
6.5m View Triplex Mast 1070mm Fork.
NISSAN UG1D2A32LQ 3200kg Used HGL320197
3m View Mast Torcon PS Full-Free Lift 1070mm Fork.
NISSAN UG1F2A35J 3500kg Used HGL350174
3m View Triplex Mast PS 48V-565Ah.
NISSAN 82ZP1B2L25 2500kg Used HGL250146
3m View Mast PS 48V.
NISSAN P1B2L20 2000kg Used HGL200076
3m View Mast PS 48V.
NISSAN FP01R15 1500kg Used HGL150018
4,3m view triplex mast PS 48V-565Ah.
NISSAN P1B2L25 2500kg Used HGL250017
4,3m view triplex mast PS 48V/565Ah, 0.92m fork.
NISSAN P1B2L25 2500kg Used HGL250099
3m view mast PS 48V/450Ah, 1.5m extension fork.
NISSAN P1B2L20 2000kg Used HGL200097
3m View Mast PS 48V.
NISSAN P1B2L25 2500kg Used HGL250178
3m View Mast PS KOBE 48V-450Ah.
NISSAN T1B2L20 2000kg Used HGL200066
3m View Mast.
NISSAN FP01R15 1500kg Used HGL150020