Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Bánh xe nâng đắp PU 254x102x181
254x102x181 Mới 100% 2017 HGL3117
Bánh xe nâng đắp PU 343x135x278
343x135x278 Mới 100% 2017 HGL3114
Bánh xe nâng đắp PU 230x90x170
230x90x170 Mới 100% 2017 HGL3111
Bánh xe nâng đắp PU 85x105x57
85x105x57 Mới 100% 2017 HGL3108
Bánh xe nâng đắp PU 85x80x63
85x80x63 Mới 100% 2017 HGL3105
Bánh xe nâng đắp PU 85x70x58
85x70x58 Mới 100% 2017 HGL3102
Bánh xe nâng đắp PU 85x60x63
85x60x63 Mới 100% 2017 HGL3098
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 23x9-10 (NML) Mới 100% HGL2812
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (NML) Mới 100% HGL2811
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (NML) Mới 100% HGL2810
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 16x6-8 (NML) Mới 100% HGL2809
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 5.00-8 (NML) Mới 100% HGL2808
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 27x10-12 (Không tạo vết, có môi khóa).
ELASTOMERIC 27x10-12 (NML) Mới 100% HGL2802
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 27x10-12 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 27x10-12 (BL) Mới 100% HGL2801
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 7.00-12 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 7.00-12 (BL) Mới 100% HGL2800
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 21x8-9 (BL) Mới 100% HGL2799
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (BL) Mới 100% HGL2798
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 16x6-8 (BL) Mới 100% HGL2797
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 5.00-8 (BL) Mới 100% HGL2796
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Có môi khóa).
ELASTOMERIC 23x9-10 (BL) Mới 100% HGL2791
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 23x9-10 (SNM) Mới 100% HGL2790
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 21x8-9 (SNM) Mới 100% HGL2789
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 18x7-8 (SNM) Mới 100% HGL2788
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 16x6-8 (SNM) Mới 100% HGL2787
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Không tạo vết).
ELASTOMERIC 5.00-8 (SNM) Mới 100% HGL2779
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 3.00-15 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 3.00-15 (SB) Mới 100% HGL2778
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 27x10-12 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 27x10-12 (SB) Mới 100% HGL2777
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 7.00-12 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 7.00-12 (SB) Mới 100% HGL2776
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 23x9-10 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 23x9-10 (SB) Mới 100% HGL2775
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 6.50-10 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 6.50-10 (SB) Mới 100% HGL2774
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 21x8-9 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 21x8-9 (SB) Mới 100% HGL2773
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 6.00-9 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 6.00-9 (SB) Mới 100% HGL2772
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 18x7-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 18x7-8 (SB) Mới 100% HGL2771
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 16x6-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 16x6-8 (SB) Mới 100% HGL2770
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 5.00-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 5.00-8 (SB) Mới 100% HGL2769
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC 4.00-8 (Không môi khóa).
ELASTOMERIC 4.00-8 (SB) Mới 100% HGL2758

Cung cấp bánh đặc xe nâng caosu trắng (không tạo vết), caosu đen ELASTOMERIC, GRI (Sri Lanka) trên toàn quốc.