Brand Model Capacity Power Condition Year Code
Recovering PU wheel 254x102x181
254x102x181 New 100% 2017 HGL3117
Recovering PU wheel 343x135x278
343x135x278 New 100% 2017 HGL3114
Recovering PU wheel 230x90x170
230x90x170 New 100% 2017 HGL3111
Recovering PU wheel 85x105x57
85x105x57 New 100% 2017 HGL3108
Recovering PU wheel 85x80x63
85x80x63 New 100% 2017 HGL3105
Recovering PU wheel 85x70x58
85x70x58 New 100% 2017 HGL3102
Recovering PU wheel 85x60x63
85x60x63 New 100% 2017 HGL3098
Solid rubber tire ELASTOMERIC 23x9-10 (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC 23x9-10 (NML) New 100% HGL2812
Solid rubber tire ELASTOMERIC 21x8-9 (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC 18x7-8 (NML) New 100% HGL2811
Solid rubber tire ELASTOMERIC 18x7-8 (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC 18x7-8 (NML) New 100% HGL2810
Solid rubber tire ELASTOMERIC 16x6-8 (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC 16x6-8 (NML) New 100% HGL2809
Solid rubber tire ELASTOMERIC 5.00-8 (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC 5.00-8 (NML) New 100% HGL2808
Solid rubber tire ELASTOMERIC 27x10-12 (Non Marking Lock)
ELASTOMERIC 27x10-12 (NML) New 100% HGL2802
Solid rubber tire ELASTOMERIC 27x10-12 (Black Lock)
ELASTOMERIC 27x10-12 (BL) New 100% HGL2801
Solid rubber tire ELASTOMERIC 7.00-12 (Black Lock)
ELASTOMERIC 7.00-12 (BL) New 100% HGL2800
Solid rubber tire ELASTOMERIC 21x8-9 (Black Lock)
ELASTOMERIC 21x8-9 (BL) New 100% HGL2799
Solid rubber tire ELASTOMERIC 18x7-8 (Black Lock)
ELASTOMERIC 18x7-8 (BL) New 100% HGL2798
Solid rubber tire ELASTOMERIC 16x6-8 (Black Lock)
ELASTOMERIC 16x6-8 (BL) New 100% HGL2797
Solid rubber tire ELASTOMERIC 5.00-8 (Black Lock)
ELASTOMERIC 5.00-8 (BL) New 100% HGL2796
Solid rubber tire ELASTOMERIC 23x9-10 (Black Lock)
ELASTOMERIC 23x9-10 (BL) New 100% HGL2791
Solid rubber tire ELASTOMERIC 23x9-10 (Standard Non Marking)
ELASTOMERIC 23x9-10 (SNM) New 100% HGL2790
Solid rubber tire ELASTOMERIC 21x8-9 (Standard Non Marking)
ELASTOMERIC 21x8-9 (SNM) New 100% HGL2789
Solid rubber tire ELASTOMERIC 18x7-8 (Standard Non Marking)
ELASTOMERIC 18x7-8 (SNM) New 100% HGL2788
Solid rubber tire ELASTOMERIC 16x6-8 (Standard Non Marking)
ELASTOMERIC 16x6-8 (SNM) New 100% HGL2787
Solid rubber tire ELASTOMERIC 5.00-8 (Standard Non Marking)
ELASTOMERIC 5.00-8 (SNM) New 100% HGL2779
Solid rubber tire ELASTOMERIC 3.00-15 (Standard Black)
ELASTOMERIC 3.00-15 (SB) New 100% HGL2778
Solid rubber tire ELASTOMERIC 27x10-12 (Standard Black)
ELASTOMERIC 27x10-12 (SB) New 100% HGL2777
Solid rubber tire ELASTOMERIC 7.00-12 (Standard Black)
ELASTOMERIC 7.00-12 (SB) New 100% HGL2776
Solid rubber tire ELASTOMERIC 23x9-10 (Standard Black)
ELASTOMERIC 23x9-10 (SB) New 100% HGL2775
Solid rubber tire ELASTOMERIC 6.50-10 (Standard Black)
ELASTOMERIC 6.50-10 (SB) New 100% HGL2774
Solid rubber tire ELASTOMERIC 21x8-9 (Standard Black)
ELASTOMERIC 21x8-9 (SB) New 100% HGL2773
Solid rubber tire ELASTOMERIC 6.00-9 (Standard Black)
ELASTOMERIC 6.00-9 (SB) New 100% HGL2772
Solid rubber tire ELASTOMERIC 18x7-8 (Standard Black)
ELASTOMERIC 18x7-8 (SB) New 100% HGL2771
Solid rubber tire ELASTOMERIC 16x6-8 (Standard Black)
ELASTOMERIC 16x6-8 (SB) New 100% HGL2770
Solid rubber tire ELASTOMERIC 5.00-8 (Standard Black)
ELASTOMERIC 5.00-8 (SB) New 100% HGL2769
Solid rubber tire ELASTOMERIC 4.00-8 (Standard Black)
ELASTOMERIC 4.00-8 (SB) New 100% HGL2758

(Tiếng Việt)

Cung cấp bánh đặc xe nâng caosu trắng (không tạo vết), caosu đen ELASTOMERIC, GRI (Sri Lanka) trên toàn quốc.